privacy statement

Wij hechten veel belang aan jouw privacy. Wanneer je informatie aan ons verstrekt, zullen wij hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. Hoe wij dit doen en voor welke doeleinden wij je informatie gebruiken staat omschreven in dit privacy statement.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn USG Restart B.V. USG Restart is een full service specialist voor sociaal ondernemerschap, die zich inzet voor een inclusieve werkvloer en duurzame inzetbaarheid voor iedereen. Wij werven, selecteren en detacheren mensen naar werk en begeleiden bij het zoeken, geschikt maken voor, verkrijgen en behouden van een baan, bijvoorbeeld in de vorm van outplacement, jobcoaching, loopbaancoaching en/of arbeidsre-integratie.

USG Restart B.V. is een groepsmaatschappij behorende tot RGF Staffing B.V., RGF Staffing the Netherlands B.V., RGF Staffing Shared Services The Netherlands B.V. en haar Nederlandse bedrijfsonderdelen.

USG Restart B.V. en RGF Staffing Shared Services The Netherlands B.V. (hierna ook aangeduid met “ons” of  “wij”) zijn verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Wij zijn gevestigd aan de P.J. Oudweg 61 te (1314 CK) Almere, telefoonnummer: +31(0)36 5299000. RGF Staffing Shared Services The Netherlands B.V. ondersteunt USG Restart op onder andere administratief en facilitair gebied. Wij maken onderdeel uit van Recruit Holdings Co. Ltd, gevestigd te Japan.

 

Wanneer verwerken wij jouw informatie?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op het moment dat je contact met ons opneemt en je gegevens bij ons achterlaat. Dit kan via onze website wanneer je als individu of namens een bedrijf contact met ons zoekt in het kader van één van onze diensten of bij ons solliciteert op een vacature die wij hebben, maar ook als je ons per email/brief dan wel telefoon benadert of als (potentieel) zakelijke relatie je diensten aanbiedt.

Ook kunnen wij beperkte persoonsgegevens van je ontvangen via onze opdrachtgevers, bijvoorbeeld je werkgever of uitkeringsinstantie, in het kader van een specifieke opdracht, zoals outplacement of jobcoaching.

Voor de informatie die wij over je verwerken als gebruiker van onze website (zogenaamde cookies), verwijzen wij je naar ons cookiestatement op de website.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw informatie?

Uitvoering van overeengekomen begeleiding

Je gegevens kunnen worden gebruikt om:

 1. met jou, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 2. je schikt te maken voor of (terug) te begeleiden naar werk, je opleidingen of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te bieden dan wel om opdrachten/werk voor je te vinden;
 3. re-integratieactiviteiten uit te kunnen voeren, waaronder casemanagement;
 4. je persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, je deel te (kunnen) laten nemen aan (online) assessments/testen en assessment-/testresultaten te kunnen genereren;
 5. je geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te kunnen beoordelen en je in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties;
 6. te beoordelen of je voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt;
 7. te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinden om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 8. je toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en ons intranet;
 9. je na afronding van een opdracht - via het bureau Panteia, die dit voor ons verzorgt - een evaluatieverzoek toe te kunnen sturen, ter verbetering van onze dienstverlening, tenzij je aangeeft geen prijs te stellen hierop. Dit kun je aan ons kenbaar maken via servicebureau@usgrestart.nl.

Arbeidsbemiddeling en/of terbeschikkingstelling bij een opdrachtgever

Wanneer je persoonsgegevens aan ons verstrekt voor (het aangegeven doel van) arbeidsbemiddeling dan worden je persoonsgegevens opgenomen in onze centrale databank. Dit gebeurt als je gericht solliciteert op een functie bij ons of een opdrachtgever van ons of wanneer je open solliciteert of algemeen inschrijft om bemiddeld te worden naar werk. Opname in de centrale databank betekent dat de door jou verstrekte persoonsgegevens voor het doel van het vinden van en/of de bemiddeling naar (nieuw) werk kunnen worden gedeeld met al onze bedrijfsonderdelen die zich hiermee bezighouden. Je kunt dan door deze bedrijfsonderdelen worden benaderd met vacatures, die mogelijk interessant zijn voor jou, ook als je hebt gesolliciteerd op een specifieke vacature.

Je gegevens kunnen worden gebruikt om:

 • een arbeidsbemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en je te bemiddelen naar werk bij onze opdrachtgevers;
 • je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen en te stimuleren, bijvoorbeeld door opleidingen en trainingen;
 • je geschiktheid voor een functie of opdracht te kunnen beoordelen;
 • je in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties;
 • je ter beschikking te stellen aan en werkzaamheden te laten verrichten voor onze opdrachtgevers;
 • een overeenkomst van opdracht, uitzend-/detacheringsovereenkomst, arbeidsovereenkomst of andersoortige overeenkomst met je te sluiten;
 • uitvoering te kunnen geven aan de met jou gesloten overeenkomst;
 • een werknemers-/werkgeversrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren;
 • onze re-integratieverplichtingen na te komen;
 • je toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web- en mijnomgevingen en (self service) portals;
 • te beoordelen of je voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder een (premie)korting- of subsidieregeling valt;
 • te voldoen aan het vanuit de overheid opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen

Behandeling sollicitaties naar functies binnen USG Restart

Wanneer je solliciteert naar een functie binnen onze eigen onderneming dan worden je gegevens gebruikt om:

 • met je in contact te treden en contact te onderhouden over je sollicitatie;
 • je geschiktheid voor een interne functie of opdracht waarop je hebt gesolliciteerd te kunnen beoordelen.  

Het aangaan van een zakelijke relatie

 • om uitvoering te kunnen geven aan de gevraagde dienstverlening en/of de overeengekomen opdracht en/of overeenkomst.
 • om een relatie gericht op het verwerven en uitvoeren van opdrachten aan te gaan, te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren. 

Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden gebruiken:

 • om uitvoering te kunnen geven aan de – via de website - gevraagde dienstverlening;
 • voor legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, bijhouden van statistieken, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles, bedrijfstransacties (samenwerkingsverbanden, koop/verkoop) en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 • naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van overeengekomen afspraken, interne beleidsregels/instructies en/of wet- en regelgeving;
 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om je te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om je aanbiedingen te kunnen doen, tenzij je aangeeft dat je geen prijs stelt hierop. Een dergelijk verzoek kun je richten aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, mevrouw mr. C. Bos, op de wijze als aangegeven onder ‘Contact’ hierna.

   

  Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  Het is noodzakelijk dat je ons persoonsgegevens als hieronder verstrekt (welk per situatie (doeleinde) kunnen verschillen), omdat wij anders geen contract met je aan kunnen gaan en/of geen uitvoering kunnen geven aan de door jou gevraagde dienstverlening.

  Bij individuele begeleiding

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
  • E-mailadres, telefoonnummer en eventueel andere contactgegevens
  • Geboortedatum- en plaats
  • Geslacht, 
  • BSN (wanneer voorgeschreven bij wet/regelgeving)
  • Curriculum vitae (CV), werkervaring, opleiding- en scholingsgegevens
  • Pasfoto, indien onderdeel CV (alleen met toestemming)
  • Werk- en bedrijfsgegevens, inkomensgegevens
  • Doelgroepverklaringen, doelgroepstatus
  • Adviezen/beschikkingen UWV
  • Subsidieformulieren
  • Coachingsplannen, voortgangs- en gespreksverslagen, trajectplannen / plannen van aanpak
  • (Online) assessment-/testresultaten
  • Gezondheidsgegevens
  • Wanneer je een gebruikersnaam en wachtwoord hebt ontvangen om toegang te verkrijgen tot besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

   

  Niet bij alle soorten van individuele begeleiding worden al deze persoonsgegevens verwerkt. Dit verschilt per (soort) traject.

  Bij arbeidsbemiddeling (zonder dat je voor ons hebt gewerkt)

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) en initialen
  • Emailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens
  • Titel, geslacht
  • Geboortedatum
  • (Wens)functie
  • Curriculum vitae (CV), werkervaring, talen, opleiding- en scholingsgegevens (certificaten en diploma’s)
  • Foto (indien je hiervoor separaat en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven)
  • BSN om na te gaan of je bent opgenomen in het doelgroepregister UWV
  • Doelgroepstatus/doelgroepverklaring (indien van toepassing)
  • Screeningsinformatie, waaronder VOG, getuigschriften, referenties
  • Gewenst salaris
  • Beschikbaarheid (aantal uren per week en welke dagen van de week)
  • Reisafstand bereidbaarheid
  • Rijbewijs ja/nee Type ID bewijs en documentnummer (indien verwerkt bij de inschrijving)
  • NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer ouder/verzorger als je jonger bent dan 16 jaar
  • Andere door jou in het kader van de arbeidsbemiddeling verstrekte gegevens
  • Wanneer aan jou een gebruikersnaam en wachtwoord zijn verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen en/of (self service) portals worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

  Wanneer je werkt/gaat werken via ons (terbeschikkingstelling bij een opdrachtgever)

  De hiervoor bij ‘arbeidsbemiddeling’ genoemde gegevens

  • Nationaliteit, burgerlijke staat 
  • Bankrekeningnummer
  • Personeelsnummer
  • Polis- of klantnummer zorgverzekeraar
  • BSN, type ID bewijs en documentnummer kopie ID-bewijs, kopie werkvergunning, kopie verblijfsvergunning (voor zover bij wet- en/of regelgeving voorgeschreven)
  • Doelgroepinformatie/doelgroepverklaring (indien van toepassing)
  • Screeningsinformatie, inclusief VOG, getuigschriften, referenties
  • Beoordelingsgegevens en gegevens met betrekking tot loopbaanbegeleiding
  • Gegevens betreffende de functie of voormalige functies
  • Dienstverbandgegevens
  • Gegevens met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en de uitvoering ervan
  • Gegevens van gezinsleden waar noodzakelijk met het oog op de overeengekomen arbeidsvoorwaarden
  • Aanwezigheidsadministratie (in verband met onder andere verlof en verzuim)
  • Re-integratiedossiers
  • Gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service) portals en/of ons intranet
  • Andere informatie benodigd voor de uitvoering van je dienstverband, opdracht, overeenkomst en/of werkzaamheden.

  Bij afhandeling sollicitaties naar functies binnen USG Restart:

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
  • Emailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens
  • Geboortedatum, geslacht
  • Curriculum vitae (CV), werkervaring, opleiding- en scholingsgegevens
  • Foto (indien je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven)
  • Doelgroepinformatie/doelgroepverklaring (indien van toepassing)
  • Andere door jou in het kader van de sollicitatie verstrekte gegevens.

   Je bent een zakelijke relatie:

  • Zakelijke contactgegevens
  • Gegevens voor het onderhouden van de relatie
  • Wanneer aan jou een gebruikersnaam en wachtwoord zijn verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten webomgevingen en/of (self service) portals, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.

   

  Grondslagen van verwerking persoonsgegevens

  Jouw persoonsgegevens verwerken wij op basis van de navolgende rechtsgronden:

  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die wordt of is aangegaan en waarbij jij partij bent. Denk hierbij aan een dienstverleningsovereenkomst, overeenkomst tot arbeidsbemiddeling, arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst;
  • de gegevensverwerking is voor ons noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
  • de gegevensverwerking is noodzakelijk in verband met een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang dat wij hebben, te weten:
   • legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder het genereren van managementinformatie en rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, data analyses, bijhouden van statistieken, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles, bedrijfstransacties (samenwerkingsverbanden, koop/verkoop) en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
   • naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van overeengekomen afspraken, interne beleidsregels/instructies en/of wet- en regelgeving;
   • om je te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om je aanbiedingen te kunnen doen.
  • de persoonsgegevens worden verwerkt met je toestemming of je uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld foto’s. Een gegeven toestemming kun je te allen tijde weer intrekken, wat betekent dat wij vanaf dat moment het betreffende persoonsgegeven niet meer verwerken voor het doeleinde waarvoor toestemming is gevraagd.
  • de verwerking is noodzakelijk met het oog op de goede uitvoer van wettelijke voorschriften en/of aanspraken en/of de re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden.

   

  Beveiliging van je informatie

  Wij spannen ons tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van USG Restart, die toegang hebben tot je persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

   

   Hoe wordt je informatie gedeeld?

  Binnen onze onderneming

  Tot de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt hebben alleen die personen binnen USG Restart toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor (de uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de mobiliteitscoach, teammanager, afdeling verloning/administratie, financiële administratie en personen betrokken bij de (interne en externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van premiekorting- en subsidieregelingen. Je persoonsgegevens kunnen wij binnen ons concern delen met onze groepsmaatschappijen ter uitvoering van één van de doeleinden eerder in dit privacy statement omschreven.

  Bij arbeidsbemiddeling worden je persoonsgegevens opgenomen in onze centrale databank en hebben de medewerkers van ons bedrijf die zich bezighouden met arbeidsbemiddeling toegang tot jouw persoonsgegevens.

  Wij zijn onderdeel van Recruit Holdings Co. Ltd, gevestigd te Japan, hierna: Recruit. Je persoonsgegevens kunnen, in beperkte mate, worden gedeeld met Recruit voor legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder managementanalyses, het afgeven van prognoses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles, bedrijfstransacties (samenwerkingsverbanden, koop/verkoop). De Europese commissie heeft het adequaatheidsbesluit met betrekking tot Japan vastgesteld. Dit betekent dat Japan een gelijkwaardig beschermingsniveau hanteert voor persoonsgegevens als onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, zie hiervoor de gegevens onder ‘Contact’.

  Buiten onze onderneming

  Je persoonsgegevens worden ook gedeeld met externe partijen, personen en bedrijven buiten ons concern. Wij delen je persoonsgegevens met externe partijen om de overeenkomst die wij met jou zijn aangegaan uit te voeren (bijvoorbeeld opleidingsinstanties, UWV, potentiële opdrachtgevers bij arbeidsbemiddeling) of indien wij hiervoor je toestemming hebben verkregen (bijvoorbeeld het delen van assessment-/testresultaten met je werkgever).

  Wij maken daarnaast gebruik van externe bedrijven, onderaannemers en/of leveranciers (waaronder zogenaamde verwerkers) die op ons verzoek specifieke taken of opdrachten uitvoeren en met wie je persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. Enkele voorbeelden:

  • er wordt gebruikt gemaakt van externe hosting providers, waaronder cloud providers, voor de opslag en het beheer van je gegevens;
  • er wordt gebruik gemaakt van externe partijen met applicaties/tools waaronder op het gebied van assessments/ online testen en klantbeheer;
  • andere specifieke taken die zijn uitbesteed betreffen onder meer verzuimbegeleiding, IT ondersteuning en facility management;

  Ook kunnen wij je persoonsgegevens verstrekken aan externe partijen, zoals politie en overheidsinstellingen, indien wij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis zijn gerechtigd of worden verplicht.

   

  Hoelang bewaren we jouw gegevens?

  Wij bewaren je persoonsgegevens overeenkomstig wet- en regelgeving en voor zolang noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

  Bij individuele begeleiding:

  • Individuele begeleidingsdossiers worden gedurende 2 jaar na laatste handeling aan het dossier bewaard.
  • Voor documenten die fiscaal van belang zijn geldt een bewaartermijn van 7 jaar na verlies van de actuele waarde.

  Bij arbeidsbemiddeling (zonder dat je voor ons hebt gewerkt) worden je persoonsgegevens tot 2 jaar na het laatste contact met jou door ons bewaard.

  Als je werkt of hebt gewerkt via ons (terbeschikkingstelling bij een opdrachtgever) dan hanteren we verschillende bewaartermijnen:

  • Arbeidsbemiddelingsgegevens, sollicitatiegegevens, screeningsinformatie, beoordelingsgegevens bewaren we tot 2 jaar na het eindigen van je uitzend-/arbeidsovereenkomst.
  • Kopie ID bewijs, tewerkstellingsvergunningen inclusief aanverwante documenten en loonheffingsverklaringen bewaren we gedurende 5 jaar na het einde van het kalenderjaar van uitdiensttreding.
  • Re-integratiedossiers bewaren we gedurende 2 jaar na het eindigen van de uitzend-/arbeidsovereenkomst. Indien er sprake is van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) geldt een bewaartermijn van 5 jaar na laatste handeling aan het dossier. Indien sprake is van eigenrisicodragerschap WGA geldt een bewaartermijn van 10 jaar.
  • Pensioeninformatie bewaren we gedurende 7 jaar na verlies van de actuele waarde.
  • Persoonsgegevens en documenten die fiscaal van belang zijn (zoals uitzendovereenkomsten/ arbeidsovereenkomsten, opleidingsafspraken, loonadministratie/gegevens, verklaringen inzake subsidies) bewaren we gedurende 7 jaar na verlies van de actuele waarde.

  Bij een (open) sollicitatie naar een functie binnen onze onderneming worden je gegevens maximaal 4 weken bewaard, tenzij je toestemming hebt gegeven om je gegevens maximaal 1 jaar te bewaren.

  Ben je een (potentieel) zakelijke relatie dan worden de navolgende termijnen gehanteerd:

  • Persoonsgegevens en documenten die fiscaal van belang zijn en/of onderdeel uitmaken van de civiele administratieve bewaarplicht die wij als onderneming hebben (zoals overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, inkoopopdrachten) worden bewaard gedurende 7 jaar na verlies van de actuele waarde;
  • (overige) Contactinformatie wordt tot 2 jaar na het laatste contact bewaard.

  Van de hier genoemde termijnen kan door ons worden afgeweken waar noodzakelijk (bijvoorbeeld bij claims) en/of met het oog op een (afwijkende) wettelijke verplichting.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Bij arbeidsbemiddeling maken wij gebruik van deels geautomatiseerde besluitvorming. Hiervan is sprake

  • als je je tot ons wendt om bemiddeld te worden naar een specifieke vacature bij één van onze opdrachtgevers; of
  • als je in het algemeen bemiddeld wilt worden naar werk bij één van onze opdrachtgevers.

  Dit doen wij om op een zo efficiënt mogelijke manier vacatures in te vullen. De beoordeling van geschiktheid vindt objectief plaats.

  Hoe werkt dit? Als je bemiddeld wilt worden naar werk/een specifieke vacature, ontvangen wij van jou informatie, zodat wij kunnen beoordelen of je geschikt bent voor een bepaalde functie. Op basis van deze informatie wordt aan de hand van de objectieve vereisten voor een specifieke functie geautomatiseerd beoordeeld in hoeverre je geschikt bent voor de betreffende functie. Vervolgens zullen onze medewerkers deze uitkomsten bekijken en beoordelen of je ook daadwerkelijk past op de betreffende functie.

  Er vinden interne controles plaats om te borgen dat de geautomatiseerde besluitvorming correct en objectief plaatsvindt, zodat we er zeker van zijn dat iedereen gelijk wordt behandeld en er niet wordt gediscrimineerd.

  Als je je niet kunt vinden in de wijze waarop wij gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming, als je hiertegen bezwaar hebt of als je verdere uitleg wenst te ontvangen, neem dan contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, zie hiervoor de gegevens onder ‘Contact’.

   

  Wat zijn je rechten?

  Je kunt ons op elk gewenst moment verzoeken om inzage in je persoonsgegevens of om het wijzigen, aanvullen of verwijderen ervan. Wanneer je beschikt over een eigen besloten web-omgeving of een portal, dan kun je mogelijk ook zelf je persoonsgegevens (gedeeltelijk) wijzigen, aanvullen of verwijderen.

  Daarnaast kun je ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij over je verwerken te beperken en/of om je persoonsgegevens over te dragen (dataportabiliteit).

  Recht van bezwaar

  Ook met bezwaren over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan en/of indien je geen informatie van ons wenst te ontvangen over onze dienstverlening, aanbiedingen en/of overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur), kun je je tot ons wenden.

  Jouw verzoeken en/of bezwaren kun je richten aan onze Functionaris voor de Gegevensbescherming op de wijze als nader aangegeven onder ‘Contact’ of direct bij USG Restart B.V. op het emailadres servicebureau@usgrestart.nl

   

  Bij vragen, opmerkingen en klachten 

  Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot dit privacy statement of de manier waarop wij je persoonsgegevens registreren, gebruiken of verwerken, dan verzoeken wij je om contact op te nemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming op de wijze als nader aangegeven onder ‘Contact’. Je hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

  Contact

  Mevrouw C. Bos, Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)
  privacy@rgfstaffing.nl
  RGF Staffing The Netherlands B.V.
  P.J. Oudweg 61
  1314 CK Almere

  -----------------------------------------------------------------------------------------------